Осигуряване на необходимата техническа и финансова подкрепа за Фонда

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД” ЕАД (ДРУЖЕСТВОТО) И ОБЩИНА КРУМОВГРАД ОБЯВИХА ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

  • Средства от Фонда ще подпомогнат създаването на стартиращи бизнеси и разрастването на съществуващи и опериращи на територията на община Крумовград.
  • Една от целите, които Дружеството си поставя, е създаването на нови работни места и увеличаване на пряката трудова заетост на територията на община Крумовград,

Управителен съвет на Фонда

Красен Атанасов Кискинов

Красен Атанасов Кискинов

Председател на УС на Сдружението

Ирена Иванова Цакова

Ирена Иванова Цакова

Член на УС на Сдружението

Веселин Георгиев Колов

Веселин Георгиев Колов

Член на УС на Сдружението

Метин Байрамали Сали

Метин Байрамали Сали

Член на УС на Сдружението

Абидин Мехмед Хаджимехмед

Абидин Мехмед Хаджимехмед

Член на УС на Сдружението

МЕМОРАНДУМЪТ

На 27.05.2015 г. между „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД  и Община Крумовград бе подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество, съгласно който страните се ангажираха да обединят усилия и да работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на община Крумовград чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитие на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието.

Сред задълженията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД при осъществяването на „Проект за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“ бе:

  •         Да наема работници/служители, фирми и подизпълнители от община Крумовград, където и доколкото това е практически приложимо;
  •          Да осигури средства в подкрепа на развитието на малки и средни предприятия (МСП) в общността;
  •          До въвеждане в експлоатация на рудник Ада Тепе през 2019 г. финансирането ще бъде в размер не по малко от 1 милион щатски долара;

Сред задълженията на община Крумовград бе заложено:

  •          Да съдейства за развитието на Проект Крумовград  в съответствие с приложимото законодателство и надлежен процес във връзка с разрешителния режим.
  •          Да съдейства на Дружеството при подбора на работния персонал, както и при всички срещи с населението на гр. Крумовград и околните населени места, свързани с реализирането на Проекта;

Меморандумът за разбирателство влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срока на осъществяване на Проекта, включително и срока за закриване и рекултивация на обекта.

НАЧАЛОТО

На 9 април 2019 г., в заседателната зала на Общински съвет Крумовград, се проведе първата информационна среща за представяне и обсъждане на възможностите за финансиране на Фонда за подпомагане на микро, малък и среден бизнес. Събитието се осъществи в рамките на партньорство между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград в изпълнение на ангажимента на минното Дружество да създаде и финансира Фонд за подкрепа на развитието на микро, малки и средни предприятия на територията на община Крумовград.

СЪБИТИЕТО

На срещата „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД беше представено от д-р инж. Илия Гърков-Изпълнителен директор и Ирена Цакова - Директор Разрешителни и правни дейности. Представител на община Крумовград беше кметът г-жа Себихан Мехмед и зам.-кметът инж. Абидин Хаджимехмед. На срещата присъстваха много заинтересовани граждани и организации, медии и представители на местния бизнес.

ОТКРИВАНЕТО

Д-р инж. Илия Гърков откри срещата с думите: „За мен е изключително удоволствие, че сме днес тук, че гледаме в една посока, и че има толкова много хора, които проявяват интерес към този фонд. Преди няколко години това беше една мечта, която малко хора си представяха, че ще се случи. Това е първото подобно нещо, което се прави в страната, първият път, когато индустриална компания започва да подпомага бизнес начинания, които нямат нищо общо с нейната дейност. Нашата цел е да подпомогнем местния бизнес така, че да бъде изцяло независим от минния.”

ОБЩИНАТА

Sebihan_Mehmed-kmetГ-жа Себихан Мехмед - кмет на община Крумовград

Кметът г-жа Себихан Мехмед обяви: „За мен също е удоволствие, тъй като преди години пожелахме да има възможност да се направи фонд за подпомагане на малък бизнес. Днес сме на финалната права, когато можем да представим какво предлагаме в помощ на земеделеца, животновъда, малкото предприятие. Благодаря на г-н Гърков, който лично се ангажира с тази задача и да ви уверя, че ще се опитаме да помогнем на всички, стига да отговарят на условията на банката и на техническите експерти. Приканвам ви да бъдете активни, а ние ще се радваме да връчим първите сертификати. Благодаря на фирмата за коректността, за точността и благодарност на гражданите за проявения интерес.“

ФИНАНСИРАНЕТО

В представянето на фонда Ирена Цакова подчерта, че Дружеството изпълнява поетите си ангажименти, сред които важно място заема осигуряването на дългосрочно устойчиво развитие на общината както по време на функционирането на рудник „Ада Тепе“, така и след приключване на минната дейност. Важна стъпка в тази посока е предоставянето на фонд за малки и средни предприятия. Размерът на финансирането, което Дружеството осигурява поетапно в следващите години, е 5 млн. долара.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Срещата, предназначена за представяне и обсъждане на Фонда за подкрепа на микро, малки и средни предприятия, изясни предмета на дейност и целите на Юридическо лице с нестопанска цел, което предстои да бъде учредено между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград, за да 1) утвърждава финансирането на проекти; 2) да проследява и анализира ефективното ползване на финансовите средства и 3) да осигурява необходимата техническа и финансова подкрепа за Фонда. Средствата от Фонда ще подпомогнат създаването на стартиращи бизнеси и разрастването на съществуващи такива. Една от целите, които Дружеството си поставя е увеличаването на новите устойчиви работни места, създадени на територията на община Крумовград,

ФИНАНСОВИЯТ ПАРТНЬОР

За финансов партньор във Фонда е избрана Кей Би Си Банк България ЕАД (предишна Райфайзенбанк България ЕАД), която ще оценява кредитоспособността и бизнес обосновката на бенефициентите, ще отпуска и администрира финансирането и ще проследява развитието на финансираните проекти.

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ЕКСПЕРТ

В помощ на всеки желаещ да облече идеите си в бизнес план, на разположение ще е Технически експерт от фирма „Смарт А Груп“ ЕООД. През месец май предстои да бъдат изложени по-подробно критериите и бъдещите изисквания към проектите, които целят да стимулират предприемачеството сред жителите на община Крумовград. Помощта ще включва и обучения в различни важни за предприемачите сфери.

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене