КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“, за краткост „Сдружението“, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението извършва дейност в обществена полза съобразно действащото българско законодателство, своя Устав и корпоративните правила и политики на Дънди Прешъс Металс.

Фондът няма аналог в страната като структура, цели и резултати, които искаме да постигнем и условия за предоставяне на финансова подкрепа.

Учредители и членове на Общото събрание на Сдружението са „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград. Управителният съвет на Сдружението се състои от 5 физически лица. Настоящите членове на УС са:

  • г-н Красен Атанасов Кискинов – председател на УС на Сдружението;
  • г-жа Ирена Иванова Цакова – член на УС на Сдружението;
  • г-н Веселин Георгиев Колов – член на УС на Сдружението;
  • г-н Метин Байрамали Сали – член на УС на Сдружението;
  • г-н Абидин Мехмед Хаджимехмед – член на УС на Сдружението.
US na Fonda

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан Меморандум за разбирателство. Според Меморандума дружеството за добив и преработка на златосъдържащи руди и община Крумовград обединяват усилия и работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на общината чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитието на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието. В изпълнение на своите цели Сдружението ще разпредели общ финансов ресурс за подпомагане на микро, малки и средни предприятия на територията на община Крумовград в размер на 5 000 000 долара.

Сдружение ”Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община крумовград” има за цел:

  • Осигуряване на устойчиво икономическо развитие на община Крумовград чрез подпомагане развитието на микро, малки и средни предприятия, включително новосъздадени такива;
  • Стимулиране на предприемачеството и развиване на капацитета на микро, малките и средните предприятия в общината;
  • Повишаване конкурентноспособността, квалификацията на работната сила и ефективното ѝ използване, откриване на нови работни места;
  • Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство, на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура.

Партньори

Основни партньори на Сдружението са СмартА Груп и KBC Банк България.

СмартА Груп, асистент по програмата, извършва консултации за изготвяне на документите за кандидатстване, проверка на съответствието на проектите по процедурата и дейности по мониторинга и подпомагане изпълнението на сключените договори.

Представителите на финансиращата институция KBC Банк България разглеждат проектите и извършват финансова проверка, която може да включва оценка на кредитоспособността на кандидата и предварителните финансови показатели на проекта, в резултат на което издават предварителна оферта.

За Фонда

Създаването на Сдружението води началото си от месец май 2015 г., когато между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград е подписан
Меморандум за разбирателство.

Свържете се с нас

Адрес: Крумовград 6900

ул. Христо Ботев 1

Офис: +359 3641 6 852

Моб.: +359 893 048 991

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://dundeefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене